O szkole

Szkoła Polska im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego przy Ambasadzie RP w Kairze

Do szkoły przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego.

 

SP w Kairze to publiczna polska placówka oświatowa w Egipcie, która działa już od ponad 45 lat. Prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce  (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Nauka w naszej SPK umożliwia poznanie języka ojczystego, poszerzenie wiedzy o Polsce i jej obyczajach, a także kulturze ojczystego kraju. Dokładamy starań, aby nasi uczniowie wszechstronnie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych poznawali miejsce, z którego pochodzą i jego literaturę. Przy szkole działa polska biblioteka.

Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania. Wystawiamy świadectwa szkolne, obowiązujące w polskim prawie oświatowym. Dzieciom i młodzieży zapisanym do SPK przysługuje legitymacja szkolna, ważna na terenie Polski. Wystawiamy ją na wniosek rodziców.

 SP w Kairze działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  a w szczególności ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143 z późn. zm.).

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego przy Ambasadzie RP w Kairze jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43.

 Szkoła Polska im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego przy Ambasadzie RP w Kairze stara się być placówką przyjazną dla zróżnicowanych środowisk oświatowych obecnych w Egipcie!                                                           

W sprawie zapisów do szkoły prosimy o kontakt drogą elektroniczną: kair@orpeg.pl oraz pod numer 01012008485

                                                         

Adres Szkoły :

37 Hassan Assem St. ap.10 (III piętro)  – Zamalek 11211, Cairo-Egypt

Zapraszamy Rodziców i Dzieci!

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji uczniów do szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

§1
Zasady rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 454),

3. Statut Szkoły Polskiej im. Juliusza marii Dzieduszyckiego w Kairze,

4. Zarządzenie kierownika Szkoły Polskiej im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego w Kairze w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

 

Kryteria rekrutacji:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do Szkoły Polskiej w Kairze zwanej dalej SPK mogą być przyjmowane:

- dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

- dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi - jeżeli SPK posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,

 Warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu:

- do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,

- do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.

 

§2

Etapy rekrutacji uczniów

 

Składanie wniosku o przyjęcie do SPK oraz wymaganej dokumentacji:

Dokumentację rekrutacyjną stanowią:

 • wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,
 • kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3
 • oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 4, 5,
 • oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 6,
 • zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane.

Kierownik SPK ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  w SPK na kolejny rok szkolny na stronie internetowej punktu i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Rekrutacja rozpoczyna się 01 czerwca i kończy 15 września danego roku.

 W procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.


Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:

- termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa kierownik SPK (wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów).

- kierownik SPK może powołać komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika w prowadzeniu naboru uczniów do SPK. Pracami komisji kieruje kierownik SPK. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w SPK.

Do zadań Komisji należy:

- przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia,

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,

 Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty:

- dowód lub paszport dziecka,

- dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców dziecka,

 O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń.

 

Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPK.

 • po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych SPK, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
 • po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów,
 • do dnia 15 września kierownik SPK jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,
 • w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK,
 • w SPK, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.