O szkole

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze

Do punktu przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego.

 

SPK w Kairze to publiczna polska placówka oświatowa w Egipcie, która działa już od ponad 41 lat. Prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum  w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce  (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe ksztalcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Nauka w naszym SPK umożliwia poznanie języka ojczystego, poszerzenie wiedzy o Polsce i jej obyczajach, a także kulturze ojczystego kraju. Dokładamy starań, aby nasi uczniowie wszechstronnie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych poznawali miejsce z którego pochodzą i jego literaturę. Przy punkcie działa polska biblioteka.

Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania.Wystawiamy świadectwa szkolne, obowiązujące w polskim prawie oświatowym. Dzieciom i młodzieży zapisanym do SPK w Kairze przysługuje legitymacja szkolna, ważna na terenie Polski. Wystawiamy ją na wniosek rodziców.

 SPK w Kairze działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  a w szczególności ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143 z późn. zm.).

Organem prowadzącym dla Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Kairze jest Minister Edukacji Narodowej., natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43.

 Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze stara się, być placówką przyjazną dla zróżnicowanych środowisk oświatowych obecnych w Egipcie!                                                           

W sprawie zapisów do szkoły w okresie wakacyjnym - prosimy o kontakt drogą elektroniczną: kair@orpeg.pl

Od 18 września 2017 r. szkołą kieruje Aneta Jackowska                                                                 

Adres Szkoły :

37 Hassan Assem St. ap.10 (III piętro)  – Zamalek 11211, Cairo-Egypt

Zapraszamy Rodziców i Dzieci!

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

§1
Zasady rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych

 • Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 454),

3. Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,

4. Zarządzenie kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego …. (pełna nazwa szkoły) w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

Kryteria rekrutacji:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, zwanego dalej SPK mogą być przyjmowane:

- dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

- dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi - jeżeli SPK posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,

- warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego
zaświadczenia o uczęszczaniu:

- do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,

- do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.

 

§2

Etapy rekrutacji uczniów

 

Składanie wniosku o przyjęcie do SPK oraz wymaganej dokumentacji:

 • dokumentację rekrutacyjną stanowią:
 • wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,
 • kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,
 • oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,
 • oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,
 • zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane.

Kierownik SPK ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w SPK na kolejny rok szkolny na stronie internetowej punktu i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Rekrutacja rozpoczyna się 01 czerwca i kończy 15 września danego roku.

 W procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:

- termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa kierownik SPK (wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów).

- kierownik SPK może powołać komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika w prowadzeniu naboru uczniów do SPK. Pracami komisji kieruje kierownik SPK. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w SPK,

do zadań Komisji należy:

- przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia,

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,

 Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty:

- dowód lub paszport dziecka,

- dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców dziecka,

 O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń.

Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPK.

 • po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych SPK, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
 • po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów,
 • do dnia 30 czerwca kierownik SPK jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,
 • w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK,
 • w SPK, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.