Nadanie imienia SPK w Kairze

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ )
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze imienia Juliusza Marii Dzieduszyckiego
Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648) zarządza się, co następuje:
§ 1. Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze nadaje się imię Juliusza Marii Dzieduszyckiego.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ